PROGRAMSKE PARADIGME

R smer

Kurs programske paradigme je obavezan kurs na trećoj godini R smera u okviru kojeg se proučavaju karakteristike osnovnih programskih paradigmi i stilova programiranja:

 • imperativno programiranje - istorijski razvoj, osnovne karakteristike i mogućnosti različitih imperativnih jezika
 • objektno-orijentisano programiranje - osnovni koncepti objektno orijentisanog programiranja
 • funkcionalno programiranje - teorijske osnove (lambda račun), programski jezici Haskell i Python
 • logičko programiranje - teorijske osnove (logika prvog reda), programski jezik Prolog
 • programiranje ograničenja, programski jezici Prolog i Python
U okviru studija postoje i drugi kursevi koji se bave bliskim temama.

Predmetni nastavnik:

Asistent:

Obavezni predmet

 • 5 ESPB bodova
 • 2 časa predavanja
 • 2 časa vežbi

Ispitne obaveze: (100 poena):

 • teorija: 45 poena
 • zadaci: 55 poena
Na praktični deo ispita dolazi celo gradivo: 5 zadataka, trajanje 2.5 sata.
Pragovi na zadacima:
 • 40% od ukupnog broja poena na zadacima
 • najmanje 30% od ukupnog broja poena koje nose zadaci iz funkcionalnog dela
 • najmanje 30% od ukupnog broja poena koje nose zadaci iz logičkog programiranja i programiranja ograničenja
Pragovi na teoriji:
 • 40% od ukupnog broja poena na teoriji
 • najmanje 30% od ukupnog broja poena koje nose pitanja iz funkcionalnog programiranja
 • najmanje 30% od ukupnog broja poena koje nose pitanja iz logičkog programiranja

Dodatni poeni (seminarski radovi, aktivnosti na predavanjima, domaći zadaci i slično) koji su skupljeni u toku godine važe do poslednjeg ispitnog roka za dati kurs. Dodatni poeni mogu se koristiti samo za povećanje ocene, ne i za polaganje ispita. Dakle, neophodno je da imate najmanje 51 poen na ispitu da bi na to mogli da se dodaju ovi poeni.

Organizacija ispita u 2021/22. godini
U skladu sa trenutnom situacijom, teoriju možete polagati u istom ispitnom roku zajedno sa praktičnim delom ispita ili u nekom od narednih rokova, takođe u terminima praktičnog dela ispita (tačna satnica polaganja će uvek biti dostupna u okviru obaveštenja na strani kursa). Jednom položen praktični deo važi i u svim narednim rokovima, tj. sve dok se ne izađe na teoriju. Ukoliko se položi teorija, ocena će biti zavedena u Hipatiji u roku u kojem je položena teorija. Ukoliko se ne položi teorija, potrebno je ponovo da se polaže i praktični deo ispita. Ukoliko polažete praktični deo i teorijski deo ispita u istom roku, teorija se pregleda samo ukoliko položite praktični deo (jer je polaganje praktičnog dela preduslov za teoriju). Neophodno je da prijavite ispit i u roku u kojem polažete praktični deo i u roku u kojem polažete teoriju.

Organizacija časova

Svim studentima su poslate informacije za priključenje online časovima vežbi preko Webex platforme na zvanične alas naloge. Video materijalima sa časa se može pristupu na serveru enastava (uputstvo je poslato na zvanične alas naloge).
Materijali se ažuriraju na nedeljnom nivou.

Materijali sa časova

ČAS 1

Literatura za predavanja

 • Materijali i slajdovi sa predavanja i vežbi
 • A. Tucker and R. Noonan: "Programming Languages: Principles and Paradigms", McGraw-Hill Science, 2001.
 • R. Sebesta: "Concepts of programming languages", Addison Wesley, (10. ed.), 2012.
 • P. Van Roy, S. Haridi: "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming", MIT Press, 2003.

Literatura za vežbe

 • Graham Hutton: "Programming in Haskell"
 • Zvanična stranica programskog jezika Haskell
 • Leon Sterling, Ehud Shapiro: "The Art of Prolog"
 • Predrag Janičić, Mladen Nikolić: "Veštačka inteligencija"

Dodatno

Časovi predavanja

Poštovane kolege,
Predavanja iz predmeta Programske paradigme počinju 13.10.2021. i održavaće se online putem Webex platforme na linku: https://matf.webex.com/meet/ivana

13. 10. 2021.

Promena termina vežbi

Vežbe za grupu 3R biće u narednim terminima:
 • petak od 10:15 do 12:00 (isto kao u rasporedu)
 • petak od 12:15 do 14:00 (promena termina koji je ponedeljkom)

Napomene: Podaci za pristup vežbama putem Webex platforme biće poslati na alas naloge studenata do kraja nedelje. Časovi će biti identični u oba termina i studenti mogu dolaziti u kom terminu žele.

08. 10. 2021.

Početak semestra

Svim studentima želimo uspešan početak školske 2021/22. godine!
Predavanja i vežbe na kursu Programske paradigme će krenuti od druge nedelje, tj. od 11. oktobra. Dodatni podaci biće poslati na zvanične alas naloge studenata.

01. 10. 2021.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2021/22. godina